میرحسین

به‌ وقت سکوت

به‌ وقت سکوت

از لحظه‌ی ورود «میرحسین موسوی» به عرصه‌ی انتخابات پرسشی سمج ذهن و زبان ایرانیان را فراگرفت. پرسشی درباره غیبت بیست ساله‌ی او از عرصه‌ی سیاسی کشور. او در اینباره خود سخن گفته‌است و به...

سبزیجات۱: قطع درختان سبز در نظر هوشیار

سبزیجات۱: قطع درختان سبز در نظر هوشیار

سبز، رنگ انتخاباتی «میرحسین موسوی» شخصی وارد مغازه شد و به عموسبزی فروش گفت: فروش سبزی ممنوع است. زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هنوز شروع نشده است. ربطش را به سبزی‌خوردن پرسیدم، گفت: این...

آن مرد در باران آمد!

آن مرد در باران آمد!

سفر بارانی «میرحسین موسوی» به شهرستان ورامین و پیشوا آنگونه بود که دلم می‌خواست. نه سفر، نه باران؛ هیچکدام به تنهایی آن نبود که من می‌خواستم. بلکه می‌خواستم آقای موسوی با باران بیاید تا...

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

تمامی ندارد این داستانهای عجیب و اتفاق‌های مهیب ایران ما. شگفتی قدم به قدم از دوران اساطیری به زمانه‌ی عقل‌گرایی یا همین عصر گذار ایران ما پیش آمده‌است. انگار رستم‌ وسهراب، اسفندیار و کیکاوس...