این‌‌طورنت‌گویه‌های اون‌طورنتی

Connect شد، Disconnect شد!

Connect شد، Disconnect شد!

  – الو؟ اونجا شرکت اینترنته؟ الو! آقای اینترنتی، خودتی؟ آقای اینترنتی؟ – چی اینجاست؟ من کی‌ام؟ چرا اینجوری صحبت می‌کنی؟ الو… الو… – هیس‌س‌س! یواش آقای اینترنتی. گیر میفتم. – مگه کجایی؟ مشکوکی!...

محلول اینترنت

محلول اینترنت

کاربر: الو اینترنته؟ – چی چی اینترنته؟ همچین میگه، انگار اینترنت یه قوطیه که من نشستم توی خود اون قوطیه. اینجوری میگی، شب توی خونه راهم نمیدن دیگه. کاربر: ای بابا، چه ربطی داره؟...

مانور قطع اینترنت

مانور قطع اینترنت

– الو، سازمان اینترنت؟ – نمی‌خواد بگی. خودم می‌دونم. اینترنت قطع شده! -بابا ای والله. کیف کردم. شما از کجا فهمیدی؟ – کار سختی نبود. ما خودمون قطعش کردیم؟ – جدی میگی؟ – آره...