فیلتور

خودکفایی در عرصه کمپین

خودکفایی در عرصه کمپین

ما باید خودکفا بشویم. در راه انداختن کمپین، در ننر بازی و در کار خیر که حافظ هم چند قرن پیش دست اجانب را خوانده و سروده است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.

برو بیای فیلترینگ

برو بیای فیلترینگ

محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۶ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۷ | مراسم تودیع برای فیلترینگ