دستورالعمل‌های قضاقورتکی

چگونه با زمستان بزنیم توی دهان فضول؟

چگونه با زمستان بزنیم توی دهان فضول؟

هواشناسی آمریکا خودسرانه می‌گوید «زمستان امسال ایران سردتر و پرباران‌تر است» با این دستورالعمل نشان بدهیم زمستان نیست و خیلی هم گرم است و اصلا به شما چه؟!

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۵ | عصاره این جمله‌‌های قشنگ را جمع‌ کنیم، آن را هم زده، سپس بعنوان تیم ملی یا کتاب ملی بفرستیم به آکادمی نوبل. آنوقت اگر جگر شیر دارند جایزه را ندهند به ما.

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۴ | چند روز دست به آب و غذا نزنید. روز سوم – چهارم خیلی شیک و مجلسی می‌فهمید که با قضایا نباید شکمی روبرو شد.

راه‌های آسان رفتن به باغ‌وحش بدون کرم

راه‌های آسان رفتن به باغ‌وحش بدون کرم

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۳ | بی‌خیال آدم کردن حیوانات بشوید/ چیزخور نکنید زبان‌بسته‌ها را/ مسئول باغ‌وحش را نصیحت نکنید/ بدآموزی نداشته باش/ در باغ وحش به فلسفه زندگی هم یک خرده فکر کن/ ببندید!