باران

یکی من رو متقاعد کنه رای بدم!

در همان شب بارانی همسایه من را متقاعد کرد که او را متقاعد کنم. حالا من که زیر باران نبودم. ولی خودش آنقدر دوست داشت متقاعد شود که ساعت‌ها زیر باران ایستاد و آخر هم متقاعد شد!

جعلیات

جعلیات

دیوارهای کاهگلی را جمع می‌کنند دیوارهای سیمانی می‌کشند در راستای زیباسازی شهر رویش طرح دیوار کاهگل می‌کشند! پرسش بودار: گیرم که نقش دیوار کاهگل می‌زنید، با بوی کاهگل و خاک باران خورده چه می‌کنید؟!