آمار

شمردن مسروقه‌های لولو برده!

حسین شریعتمداری گفته «جای دستاوردها، از دست داده‌ها را باید بشماریم»
ما اتفاقا بعد از دولت آقای احمدی نژاد شروع کردیم به شمردن از دست‌رفته‌ها.