کل‌کل

توی تلگرام نچسبون!

توی تلگرام نچسبون!

همسایه ما قبلا نانوا بوده. چسبوندن به تنور داغ رو خوب بلده! حتی اگر تنورش مجازی باشه!