کلنگ

کلنگ در برابر کلید!

بعد از شروع به کار دولت جدید هم با کلنگ مشغول به خدمت‌رسانی‌اند. یعنی گفته‌اند تا وقتی سوخت‌مان تمام نشود کلنگ‌زنی ادامه دارد.
یعنی به ازای هر کلید، یک کلنگ در کشور موجود است.