کامپیوتر

لوبیای سحرآمیز

لوبیای سحرآمیز

با هیجان و حرارت حرف می‌زدند و حرف را از دهان هم می‌زدند. بعضی از کلمه‌هایشان را بهتر می‌شنیدم. «جاسوس، طبقه‌ی وسط، خیانت»

سرسختی نرم

سرسختی نرم

پایداری ما به پای اینترنتِ کم سرعت/ چیزی کم از مقاومت مصری‌ها ندارد…

کتری

کتری

خودمان‌شناسی خودمونی ۲ یه کتری داشتم که بعد از چند نوبت آب جوش آوردن، یه بار از دستم افتاد به زمین و یه طرفش غر شد. اما همچنان مثل قبل آب رو جوش میاره....