چهارشنبه‌سوری

چگونه اسفند شنگولی داشته باشیم؟!

دستور ۶۲ | آخر اسفند پول عزیزتان را می‌ریزید توی جوب آب و کلی خرت و پرت می‌خرید و احساس شعف و شادمانی می‌کنید؛ چهار تا مجله ویژه نوروز هم بخرید. باور کنید با خریدن این چهار تا مجله به کاهش آمار خودکشی در کشور کمک قابل توجهی می‌کنید!

چهارشنبه‌سوری و عناصر اربعه‌ی ملی

چهارشنبه‌سوری و عناصر اربعه‌ی ملی

به وجد می‌آوردم این همه چیز ملی: خودرو ملی اینترنت ملی قهرمان ملی افتخار ملی و اینک «عناصر اربعه»‌ی ملی: «آب»‌بازی؟ ممنوع «آتش»‌بازی؟! ممنوع اما بازی با «خاک»، آزاد «باد»بازی، چو پرچمی، آزاد!  ...