پیش‌بینی

چگونه با زمستان بزنیم توی دهان فضول؟

چگونه با زمستان بزنیم توی دهان فضول؟

هواشناسی آمریکا خودسرانه می‌گوید «زمستان امسال ایران سردتر و پرباران‌تر است» با این دستورالعمل نشان بدهیم زمستان نیست و خیلی هم گرم است و اصلا به شما چه؟!