پیام

توی تلگرام نچسبون!

توی تلگرام نچسبون!

همسایه ما قبلا نانوا بوده. چسبوندن به تنور داغ رو خوب بلده! حتی اگر تنورش مجازی باشه!

پتوپژوهی تاریخی: پتوها را کنار بزنید!

پتوپژوهی تاریخی: پتوها را کنار بزنید!

پتو نه فقط چیز خوبی نیست، بلکه یکی از بلایای خانمان‌برانداز است. در طول تاریخ از این وسیله برای ارتباطات جمعی یا استتار وسایل ارتباطات جمعی استفاده شده است.