پارازیت

راه‌های دو در زدن سرود ملی کشور مهمان

راه‌های دو در زدن سرود ملی کشور مهمان

پخش سرود ملی تهاجم فرهنگی تحویل در محل است. استثنائا از این پارازیت‌ها کمی هم روی ماهواره‌های صدا و سیما فرستاده شود که هم مردم احساس کنید دارند کانال مهمی می‌بینند که پارازیتی شده، هم جلو نشتی‌های احتمالی سرود ملی مهمان گرفته شود. | دستورالعمل‌های قضاقورتکی – ۳۴ | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۲۰

برو بیای فیلترینگ

برو بیای فیلترینگ

محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۶ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۷ | مراسم تودیع برای فیلترینگ