واردات

بوسه‌ی توپ

بوسه‌ی توپ

این روزها بازار بوسه و بوسیدن داغ است. بوسه‌های وارداتی و بوسه‌های صادارتی!