نچ‌نچ

اصالتِ صف

اصالتِ صف

آنها که در صف فیلم بودند بر آنها که در صف «کالا» بودند دل‌سوزی کردند و آنها که در صف «کالا» بودند بر آنها که در صف «فیلم».