نوشته‌های دم‌بریده

روم!

روم!

از بچگی، اونقدر تفکیک جنسیتی‌مون کردن و «زشته‌ و بده و قباحت داره» گفتن، که دیگه رومون نمیشه بریم ازدواج کنیم!

تعهد به آسفالت

تعهد به آسفالت

گمان می‌کنم سران کشورهای عضو «جنبش عدم تعهد»، قراره توی کوچه‌ی ما هم بیان! همین دیروز اومدن سریع کوچه رو آسفالت کردن، تابلو کوچه رو هم عوض کردن.  

فاک‌نت

فاک‌نت

پندار ما این است که ما ماندیم و اینترنت به فاک رفت؛ اما حقیقت آن است که اینترنت به جای خویش باقی ماند و ما به فاک رفتیم!