نقد طنز

طنز شاهگوش، بیخِ گوش‌های سنگین

طنز شاهگوش، بیخِ گوش‌های سنگین

شاهگوش، تلاشی است برای «بازگشت به قراردادهای طنز». با برآمدنش از دل رسانه‌ی جدید خانگی یادآوری می‌کند که طنز مترادف با سرگرمی نیست.

برای مرگ شکلک در بیاور

برای مرگ شکلک در بیاور

بس که شنیده‌ایم «هنرمندان چیزی را می‌بینند و قاب می‌گیرند که دیگران از دیدنش عاجزند» گوشمان مو در آورد. و از بس که دیگران گفتند «طنزپرداز از کاه، کوه می‌سازد و از کوه، کاه»...