منوچهر احترامی

احترامی، بی‌ احترامی

احترامی، بی‌ احترامی

| منوچهر احترامی، درگذشت | پس از پایان مراسم معرفی برگزیدگان سومین جشنواره‌ی «طنز مکتوب» بسیاری از طنزپردازان، بیرون از سالن، جمع بودند. قدیمی و جدید. منوچهر احترامی هم بود. صبر کردم، کمی که...