ممنوع

کلنگ در برابر کلید!

بعد از شروع به کار دولت جدید هم با کلنگ مشغول به خدمت‌رسانی‌اند. یعنی گفته‌اند تا وقتی سوخت‌مان تمام نشود کلنگ‌زنی ادامه دارد.
یعنی به ازای هر کلید، یک کلنگ در کشور موجود است.

بین خطوط بشادید!

بین خطوط بشادید!

گزارش محرمانه از یک نشست خنده‌دار در یک سازمان فرهنگی هنری با موضوع «شادی جوانان». محرمانه بخندید!