مملکته داریم؟

مملکته داریم؟-۲

مملکته داریم؟-۲

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که نگذارند ما بنویسیم. این چند روز می‌خواستم بنویسم: چله بزرگه تموم شد و یه زمستون سخت و سرد و سوزانی ردیف نشد...

مملکته داریم؟-۱

مملکته داریم؟-۱

همه اول میشینن با هم حرف میزنن، اگه به نتیجه نرسیدن کتک‌کاری می‌کنن؛ ما اول کتک‌کاری می‌کنیم، بعد که می‌بینیم فایده نداره و از نفس افتادیم، می‌شینیم با هم حرف می‌زنیم. مملکته داریم؟ وبلاگ...