مرده

با اموات چگونه رفتار کنیم؟

ما تا همین پیش پای آقای هاشمی رفسنجانی که تشریف بردند آن دنیا، فکر می‌کردیم فقط باید بدانیم با زنده‌ها چگونه رفتار کنیم.

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

نوبل ادبی را چگونه بگیریم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۵ | عصاره این جمله‌‌های قشنگ را جمع‌ کنیم، آن را هم زده، سپس بعنوان تیم ملی یا کتاب ملی بفرستیم به آکادمی نوبل. آنوقت اگر جگر شیر دارند جایزه را ندهند به ما.