مراسم تودیع

مراسم تودیع ــ ۴

مراسم تودیع ــ ۴

هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۱۳ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۸ | محمدعلی مومنی | این بار مراسم تودیع برای «دکل برق فشار قوی»

برو بیای فیلترینگ

برو بیای فیلترینگ

محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | ۶ مهر ۹۲ | شماره‌ی ۵۳۷ | مراسم تودیع برای فیلترینگ