مجری

show off می‌کنم، پس هستم!

show off می‌کنم، پس هستم!

محمدعلی مومنی | چلچراغ ۵۵۷ | آموزش حل مشکلات اساسی دنیا با صدور بیانیه، لایک زدن، share کردن و کله کچل کردن

اون دست قشنگه رو بزن!

اون دست قشنگه رو بزن!

مجری بعضی برنامه‌ها که میشم، عزا می‌گیرم با معضل کف زدن و صلوات فرستادن! بعد از سی سال هنوز دانشمندان توانمند ما نتونستن این مشکل فسلفی – اندیشگی رو حل کنن! جاهایی که مسئولین...

موضوع انشا: آزاد

موضوع انشا: آزاد

با گسترش روزافزون آزادی و مباحث آزاد در سالهای اخیر، البته موضوع آزاد برای دانشجویان فرهیخته‌ای مانند ما، چندان بیگانه هم نبود و ما که در دانشگاهی با همین عنوان پذیرفته و از ثمرات...