مانور

show off می‌کنم، پس هستم!

show off می‌کنم، پس هستم!

محمدعلی مومنی | چلچراغ ۵۵۷ | آموزش حل مشکلات اساسی دنیا با صدور بیانیه، لایک زدن، share کردن و کله کچل کردن

مانور قطع اینترنت

مانور قطع اینترنت

– الو، سازمان اینترنت؟ – نمی‌خواد بگی. خودم می‌دونم. اینترنت قطع شده! -بابا ای والله. کیف کردم. شما از کجا فهمیدی؟ – کار سختی نبود. ما خودمون قطعش کردیم؟ – جدی میگی؟ – آره...