ماشین

تاریخ پر داد و دود

تاریخ پر داد و دود

ما همه دودی هستیم. از ازل اهل دود بوده‌ایم و تا ابد دودی خواهیم بود. چنانکه حافظ می‌گوید: دود از کفن برآید! | محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ چلچراغ | شماره‌ی ۵۴۵

فشار ذوالوجهین!

فشار ذوالوجهین!

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران: سواری‌های کرایه‌ی برون شهری تنها دو مسافر در ردیف عقب می‌توانند سوار کنند. راننده: آقایان کرایه ۱۵۰۰ شده‌. مسافر: یکهو ۵۰۰ تومان گران شد؟ چرا؟...

بپا…

بپا…

ای علاف! ای بیکار! ای کسی که هیچ کاری نمی‌کنی و عینهو «مجسمه» می‌مانی بپا ندزدنت! * نتایج مهم دزدانده شدن مجسمه‌ها تاکید چندباره و جدی بر این سخن اصیل که از یادگارهای باارزش...