قهرمان

آب در دل مردم تکان نخورد

آب در دل مردم تکان نخورد

خوشحالم که تا ما رفتیم به کار و زندگی‌مان رسیدیم، دولت و دستگاه دیپلماسی و سپاه هم به کار خودشان رسیدند و ما خیال‌مان راحت بود که «خرد و اقتدار» در کنار هم این موضوع را به خوبی مدیریت می‌کنند تا آب در دل مردم تکان نخورد.