غمگین

شاد کردن هنر است!

شاد کردن هنر است!

وقتی یک آدم خوب از دنیا می‌رود همه را ناراحت می‌کند خجالت هم نمی‌کشد! ولی من تصمیم دیگری دارم می‌خواهم مردم را خوشحال کنم! جوری که وقتی مُردم همه حال کنند جشن بگیرند و...