عجیب

زمانه‌ی سرویس

زمانه‌ی سرویس

در زمانه‌ی ما نه فقط برای چیزهایی که می‌خواهید، بلکه برای چیزهایی که نمی‌خواهید هم باید مبارزه و جر و بحث کنید. جالب‌تر اینکه برای چیزهایی که نمی‌خواهید و استفاده نمی‌کنید، جریمه هم می‌شوید!