صف

اصالتِ صف

اصالتِ صف

آنها که در صف فیلم بودند بر آنها که در صف «کالا» بودند دل‌سوزی کردند و آنها که در صف «کالا» بودند بر آنها که در صف «فیلم».

تناسخ صف

تناسخ صف

گفتند: کارت الکترونیک بدیم بهتون که مدرن بشیم، اینقدر جلو باجه‌های بانک، توی صف نباشید. صف رو جمع کردن و در کمال احترام از بانک انداختند بیرون، جلو خودپردازها. تناسخیون می‌گویند: صف در کشور...