صبح

«یلدا» جشن درازترین شب سال نیست

«یلدا» جشن درازترین شب سال نیست

به اوج رسیدن تاریکی، یعنی پایان تاریکی نزدیک است. از فردا روشنایی بیشتر و بیشتر جان می‌گیرد و جهان را گرم‌تر می‌کند و خودش را می‌رساند به بهار.

صبح دور و دیر

صبح دور و دیر

من بیدار بودم مثل تو اما نمی‌دانستم که تو… مثل تو که نمی‌دانستی که من… این شد که صبح دیر آمد!