صافکاری

راه‌های آسان برای service کردن خانه‌های تاریخی

راه‌های آسان برای service کردن خانه‌های تاریخی

خانه‌های تاریخی باید service شوند! هر خانه‌ای پس از مدتی باید سرویس شود. هر خانه‌ای که قدیمی‌تر باشد باید بیشتر service شود. با استعمال این دستورالعمل چنان خانه‌های تاریخی را service کنید که چنگیز نکرد!

ما مردمان ظریف

ما مردمان ظریف

اینا زبون زور سرشون نمیشه. ظریف‌کاری می‌خواد. | چلچراغ | ۹ آذر ۹۲ | شماره‌ی ۵۴۶