شگفت

تند نرو! پیاده شو، با هم بریم

تند نرو! پیاده شو، با هم بریم

چلچراغ ۵۵۹ | از بس عده‌ای آسه نرفتند، آسه نیامدند و هی تند رفتند، نه فقط گربه، حتی آدم هم شاخ در آورد. وقتی گربه شاخ داشته باشد چرا که نزند؟ مگر بز که شاخ دارد، نمی‌زند؟

نقص فنی، دلیل رهایی است!

نقص فنی، دلیل رهایی است!

اینجا نقص فنی پایدار/ اینجا نقص فنی همیشگی است!/ اینجا گشایش، نه محصولِ «تکاملِ فنی»، که دستاورد «نقص فنی» است.