شریعتی

صداهای بومی لهجه‌دار

سه صدای معاصر بیش از صداهای دیگر پیچیده در گوش. آنهم درست در زمانی که جامعه ایران میل به نوشدن، شهری، شیک و شبیه غرب شدن داشت؟

آزموده را آزمودن خطاست

آزموده را آزمودن خطاست

در پاسخ نه! در امتداد یادداشت خانم حباب! از نام حسین(ع)، در میان واژه‌ها و نامهای بزرگ و مختلف حک‌شده در ذهنمان، همواره به نیکی یاد می‌کنیم. هر کس می‌کوشد به شکلی نسبت به...