سپاس

پیچیده‌گوییم و کیف کنیم و خوش باشیم!

شروع کردم به پیچیده حرف زدن که هیچکس نفهمید من چه می‌گویم.
هر روز کلی آمدند از من استقبال کردند و از این که مباحث به این خوبی مطرح می‌کنم از من تشکر کردند.