سنت

سینمای زنده، سینمای باصداست!

سینمای زنده، سینمای باصداست!

آرتیست، راوی دگرگونی است. با طنز ملایم و عمیقی که از رنجِ لجاجت، غرور و عدم درک دگرگونی‌ها گاه می‌خنداند و گاه لب و لوچه‌ی مخاطب را آویزان می‌کند.

معلق میان فرهنگ و نان

معلق میان فرهنگ و نان

تعییین نسبت میان «نان» و «فرهنگ» اگرچه در دوره‌هایی نمود بیشتری داشته است، اما از لحظه‌ی ازلی آفرینش انسان موضوعی مهم و مطرح بوده است. انسان گاهی به تعیین اولویت این‌دو پرداخته و کمتر...