سرقت ادبی

مایحتاج یک سرقت هنری

مایحتاج یک سرقت هنری

اسمش «سرقت» هنری، ادبی، علمی نیست. بازیافت هنری، ادبی، علمی است. | هفته‌نامه «چلچراغ» ۶۲۵