ساده

پیچیده‌گوییم و کیف کنیم و خوش باشیم!

شروع کردم به پیچیده حرف زدن که هیچکس نفهمید من چه می‌گویم.
هر روز کلی آمدند از من استقبال کردند و از این که مباحث به این خوبی مطرح می‌کنم از من تشکر کردند.

تف!

تف!

این فعل ساده است: «رفت» اینها فعل ناساده‌اند: «بالا رفت»، «پایین رفت»، … اما عجیب آنکه واژه‌ی ساده هم آخر نصیب فعل ناساده می‌شود! مثال: «کسانی می‌روند» و «کسانی ساده از نردبان خون و...