دولت نهم

شمردن مسروقه‌های لولو برده!

حسین شریعتمداری گفته «جای دستاوردها، از دست داده‌ها را باید بشماریم»
ما اتفاقا بعد از دولت آقای احمدی نژاد شروع کردیم به شمردن از دست‌رفته‌ها.