دود

قلیان با تخفیف دانشجویی!

مثل خودروهای تک‌سرنشین، قلیان‌های تک‌سرنشین هم مد شده و هر دانشجو با شعار هر دانشجو یک قلیان می‌تواند یک قلیان مال مال خودش داشته باشد و هی تخفیف بگیرد.

تاریخ پر داد و دود

تاریخ پر داد و دود

ما همه دودی هستیم. از ازل اهل دود بوده‌ایم و تا ابد دودی خواهیم بود. چنانکه حافظ می‌گوید: دود از کفن برآید! | محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ چلچراغ | شماره‌ی ۵۴۵