دلواپس

اون لگن رو بیار، برق دارم!

اون لگن رو بیار، برق دارم!

دستورالعمل‌های قضاقورتکی ۵۹ | ما سرزمین برق‌خیزی داریم. به هر سوراخ سمبه دست بزنید، برقش می‌زند بیرون. حالا از کجا؟!

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۴ | چند روز دست به آب و غذا نزنید. روز سوم – چهارم خیلی شیک و مجلسی می‌فهمید که با قضایا نباید شکمی روبرو شد.