درویش

یاهوی درویش به feed و گوگل!

یاهوی درویش به feed و گوگل!

آشنایی با فید و فیدخوان قول می‌دهم این توضیحات را که بخوانید خواب به چشمتان نخواهد آمد و قسم می‌خورید که تا ته و توی «فید» (Feed) را در نیاورید، زندگی‌تان را به روال...