داستان

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

رستم و سهراب انتخابات ۸۸

تمامی ندارد این داستانهای عجیب و اتفاق‌های مهیب ایران ما. شگفتی قدم به قدم از دوران اساطیری به زمانه‌ی عقل‌گرایی یا همین عصر گذار ایران ما پیش آمده‌است. انگار رستم‌ وسهراب، اسفندیار و کیکاوس...

آفرین به خدا

آفرین به خدا

چقدر خود را تحسین کرد و به خود بالید. آنها آیه‌های مصور و جانداری بودند راوی گویای دانایی، توانایی و زیبایی‌پسندی خدا. خلق آنهمه راوی و قصه‌گو چقدر لذتبخش است. همان‌هایی بودند که باید...