خدمت

خدمت‌هایی که کردم

خدمت‌هایی که کردم

یکی سرباز بانک مرکزی می‌شود که پول بشمارد، یکی هم سرباز کتابخانه‌ی ملی که سوسک بکشد. خدمت داریم تا خدمت… | هفته‌نامه‌ی «چلچراغ» | بخش «ریسه» | ۱۸ آبان ۹۲ | شماره‌ی ۵۴۳