خارج

ما مشکل مکان داریم!

ما همیشه برای پیدا کردن مکان مشکل داشته‌ایم. نه فقط برای نکته! نه فقط برای استعفا. کلا هر کاری که می‌خواهیم بکنیم، مکان یا نداریم، یا اگر داریم درست نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

صنما با غم «دست» تو چه تدبیر کنیم؟

دستورالممل‌های قضاقورتکی | چلچراغ ۶۳۴ | چند روز دست به آب و غذا نزنید. روز سوم – چهارم خیلی شیک و مجلسی می‌فهمید که با قضایا نباید شکمی روبرو شد.