حرف

لوبیای سحرآمیز

لوبیای سحرآمیز

با هیجان و حرارت حرف می‌زدند و حرف را از دهان هم می‌زدند. بعضی از کلمه‌هایشان را بهتر می‌شنیدم. «جاسوس، طبقه‌ی وسط، خیانت»

حرف‌های بهداشتی بزن! – ۱

حرف‌های بهداشتی بزن! – ۱

می‌گویند اول سال به هر وضعیت و کاری که باشید تا آخر سال وضع و کارتان همان خواهد بود. پس بکوشید کار بدی نکنید و در وضعیت بدی قرار نگیرید. مخصوصا بعضی کارها سلامتی...