جنبه

آن کتاب دزدهای نازنین

آن کتاب دزدهای نازنین

چرا «کتاب‌کش‌رونده‌ها» و ««ادد کننده‌های حضوری» دیگر در نمایشگاه کتاب آفتابی نمی‌شوند؟

حیوان نادخی به نامِ گراز

حیوان نادخی به نامِ گراز

حیوان‌شناسی گراز مبحث سنگینی‌ است. ویژگی‌های نادخِ یابو، اسب، اسب آبی، گوسفند و اسگل در گراز دیده می‌شود. آنچه بدها همه دارند، گراز یک‌جا دارد.

گردشگری جنبه می‌خواهد!

گردشگری جنبه می‌خواهد!

هر چیزی جنبه می‌خواهد. بعضی چیزها بیشتر می‌خواهد. مثلا گردشگری! وقتی کسی می‌خواهد راه بیفتد برود گردشگری بنماید، باید جنبه داشته باشد و چشمش را به روی یکسری چیزها ببندد. یا به اصطلاح خودمان...