تکنولوژی

به پاشویه کردن قناعت کنید!

همین آقای هاشمی رفسنجانی را نباید می‌گذاشتیم برود استخر. حتی حمام هم نباید می‌گذاشتیم برود. ته تهش می‌رفت لب حوض دست و پاهایش را آب می‌کشید و خلاص.

چگونه فرتی استاد شویم؟!

چگونه فرتی استاد شویم؟!

چند نفر را دور خودتان جمع کنید که باد لازم برای استاد را تامین کنند. فقط بادسنج همراه داشته باشند که نزنند شما را برتکانند.

پتوپژوهی تاریخی: پتوها را کنار بزنید!

پتوپژوهی تاریخی: پتوها را کنار بزنید!

پتو نه فقط چیز خوبی نیست، بلکه یکی از بلایای خانمان‌برانداز است. در طول تاریخ از این وسیله برای ارتباطات جمعی یا استتار وسایل ارتباطات جمعی استفاده شده است.

خوانندگی در حمام تکنولوژی

خوانندگی در حمام تکنولوژی

هفته‌نامه «چلچراغ» ۵۵۶ | وقتی هنوز سر و کله‌ی نرم‌افزارها پیدا نشده بود که صدا را صاف و صوف کند، مردم در آوردگاهِ حمام خودشان را عرضه می‌کردند. بیشترشان هم از این امتحان سربلند بیرون می‌آمدند…