تبلت

دموکراسیِ انگشتی

دموکراسیِ انگشتی

چند وقته دموکراسی «انگشتی» شده. یعنی «دموکراسیِ انگشتی» برقرار شده! «انگشت وسطی» از ذوقش روی صفحه‌های لمسی اسکی میره!