تابلو

چگونه فرتی استاد شویم؟!

چگونه فرتی استاد شویم؟!

چند نفر را دور خودتان جمع کنید که باد لازم برای استاد را تامین کنند. فقط بادسنج همراه داشته باشند که نزنند شما را برتکانند.

تعهد به آسفالت

تعهد به آسفالت

گمان می‌کنم سران کشورهای عضو «جنبش عدم تعهد»، قراره توی کوچه‌ی ما هم بیان! همین دیروز اومدن سریع کوچه رو آسفالت کردن، تابلو کوچه رو هم عوض کردن.  

خودمان‌شناسی خودمونی

خودمان‌شناسی خودمونی

هزار تا کار خوب بکنی، هیچ کس نمی‌بینت. حالا هزاری هم تابلو کار کنی. بالاخره به سابقه‌ی درخشان یه جاهایی نیازه دیگه! اگرم کسی ببین‌ات، نمی‌شناست. اما همین که یه کار بد بکنی، نه...