بوسه

موبایلی که سیم ندارد، تلفن نیست!

موبایلی که سیم ندارد، تلفن نیست!

تازه چشم‌مان گرم شده بود که صدای زنگ تلفن ولوله‌ای برپا کرد. پتوها و بالش‌ها به هوا رفت. در لحظه ۱۲ جفت دست در تاریکی کورمال کورمال طی الفرش کردند که تلفن همراه‌شان را پیدا کنند.

بوسه‌ی توپ

بوسه‌ی توپ

این روزها بازار بوسه و بوسیدن داغ است. بوسه‌های وارداتی و بوسه‌های صادارتی!